Projekt om 5-årskontrol af osteoporose-patienter i Alendonat-behandling

  • Thomas Barsøe
  • 10-07-2021
Projektet er afsluttet.

Formål med projektet

Patienter i medicinsk behandling med Alendronat mod
osteoporose skal kontrolleres efter 5 års behandling for at afklare,
om medicinsk behandling skal fortsætte. Ved gennemgang var der
18 % af patientforløbene, som levede op til rekommandationen.
Målet for indsatsen er, at mindst 80 % af patienterne bliver fulgt
op efter 5 års behandling med Alendronat for derved at minimere
unødvendigt medicinforbrug hos patienterne.

Metode

Kvalitetssikringsprojektet er lavet som et retrospektivt registerstudie
i almen praksis. Patienter i medicinsk behandling med Alendronat mod
osteoporose skal kontrolleres efter 5 års behandling for at afklare, om
medicinsk behandling skal fortsætte. I projektet gennemgås patienterne
i en 3-læge-kompagniskabspraksis med ca. 4.600 patienter, og det
undersøges, i hvor høj grad dette sker. Ud fra diagnosesøgning (osteoporose/osteopeni) samt medicinordination findes relevante patienter.
Endvidere gennemgås journaler og laboratoriekort for at klarlægge
patientforløbene i henhold til at afdække formålsbeskrivelsen. Ud fra
resultaterne udarbejdes en plan, dels for opfølgning her og nu på patienter, hvor det måtte være relevant, og dels en plan, som sikrer fremadrettet kontrol og opfølgning.

Resultater

Ud af de i alt 55 inkluderede patienter har 13 været i Alendronatbehandling i 5 år. 2 ud af de 13 patienter (dvs. 18 %) blev fulgt op efter 5 års behandling og fik foretaget ny DEXA-scanning. DEXA-scanningssvaret verificerede en opnået T-score i lårbenshalsen på over -2,5, og man
konstaterede fravær af tidligere lavenergifraktur, hvilket medførte
pausering af Alendronat- behandlingen. Af de resterende 11 patienter fik
2 seponeret Alendronat efter 10 år uden ny DEXA- scanning, og de sidste
9 patienter har ikke fået opfølgning, hverken i form af konsultation eller
DEXA-scanning, og de er derfor fortsat i Alendronat-behandling. Som
led i kvalitetssikringen får disse 9 patienter tilbudt opfølgning.
Ingen af de patienter, der har fået foretaget opfølgende DEXA-scanning, havde ved opfølgningen en T-score mindre end -2,5. På trods af at
der er en teoretisk mulighed for, at T-scoren ikke nødvendigvis stiger til
over -2,5, og man derfor må fortsætte Alendronat-behandling, så har
dette ikke været tilfældet.
Mange af patienterne har endnu ikke været i behandling i 5 år, hvorfor man ikke har kunnet tage disse med i vurderingen. Disse patienter
indgår dog stadig i projektet, da der er belæg for at kunne optimere den
fremtidige håndtering og opfølgning af disse patienter.

Evaluering

Til at optimere
indsatsen foreslås at udpege en osteoporoseansvarlig sygeplejerske
i klinikken, der er tovholder for indsatsen. Sygeplejersken laver en
osteoporoseprofil i laboratoriekortet og tjekker patientlisten en gang
årligt i et årshjul. Patienterne indkaldes via brevfletning ud fra et standardbrev eller via e-mail eller sms

Økonomisk støtte

KEU / KAP-S i Region Sjælland

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.