Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom

  • Anne Frølich, overlæge, forskningsleder, ekstern lektor, ph.d., Forskningsenheden for Kroniske Sygdo
  • 15-06-2021

Formål med projektet

Formålet er at udvikle en ny tværsektoriel samarbejdsform med almen praksis som tovholder for mennesker med multisygdom. Projektet identificerer multisyge patienter i almen praksis’ database, tilbyder lange konsultationer, udarbejder individuelle forløbsplaner og optimerer samarbejdet med kommune og hospital med henblik på at forenkle de ofte komplekse patientforløb. Desuden gennemgås udvalgte patienters medicinering af Afdeling for Klinisk Farmakologi.

Metode

Projektet er forankret i Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. To lægehuse med i alt otte praktiserende læger i København deltager i projektet, ligesom ca. 60 borgere med multisygdom indgår.

Resultater

Foreløbige resultater fra fokusgruppeinterviews med patienter viser, at de sætter stor pris på den længere konsultationstid med udgangspunkt i egne, individuelle behov og livskvalitet.

Fokusgruppeinterviews med praktiserende læger og klinikpersonale gennemførtes i marts 2018. Projektet planlægges efterfølgende at blive gennemført i stor skala baseret på de opnåede erfaringer.

Økonomisk støtte

Der er bevilget 696.000 kr. til projektet.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.