Bedre behandling af infektioner hos ældre i almen praksis

  • Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge og ph.d., Almen Medicin, Københavns Universitet
  • 05-04-2021

Formål med projektet

Forbruget af antibiotika hos ældre er stigende, og der er især et stort forbrug af bredspektrede antibiotika. Overforbrug af antibiotika leder til øget antibiotikaresistens. Hos ældre og svækkede individer kan infektioner med resistente bakterier skabe betydelige sundhedsmæssige udfordringer. Ældre har ofte flere sygdomme samtidig, og mange får behandling med flere lægemidler. Antibiotikaresistens udgør derfor en særlig trussel for ældre borgeres sundhed.

Størstedelen af alle infektioner behandles i primærsektoren, og i Danmark udskrives omkring 80% af alle recepter på antibiotika af de praktiserende læger. Undersøgelser fra almen praksis har vist et betydeligt overforbrug af antibiotika, men der er store variationer i forbruget mellem forskellige praksis.

Sundhedsministeriet har i 2017 offentliggjort en handlingsplan for en reduktion i forbruget af antibiotika frem til år 2020. Antallet af antibiotikarecepter skal reduceres med ca. en tredjedel og smalspektrede antibiotika bør vælges frem for bredspektrede. Aktuelt projekt vil adressere begge disse mål.

Projektets formål er at øge kvaliteten af diagnostik og behandling af infektioner hos ældre i almen praksis. I samarbejde med de praktiserende læger vil vi registrere alle ældre, der henvender sig pga. infektioner, og vi vil undersøge kvaliteten af de diagnostiske undersøgelser, der ligger bag diagnosen og beslutningen om antibiotisk behandling. Som led i undersøgelsen vil lægerne få tilsendt kvalitetsrapporter over undersøgelsens samlede resultater, men de vil også få personlige tilbagemeldinger om ordinationsmønstret i egen praksis.

Projektet vil give de praktiserende læger og personale i praksis øget viden om diagnostik og behandling af ældre patienter med infektioner i egen praksis. Deltagende praksis vil få værktøjer til at identificere potentielle problemområder, og der vil blive tilbudt kurser for både læger og praksispersonale. Den øgede viden om egen adfærd skaber gode muligheder for forbedringer i praksis. Ved at sætte ind med en målrettet indsats på de områder, hvor der er behov for et løft, kan man opnå en bæredygtig forbedring af arbejdet i praksis. Denne indsats vil udgøre et vigtigt potentiale for at bekæmpe overforbruget af antibiotika.

Projektet er endnu i startfasen. Vi forventer deltagelse af ca. 80 praktiserende læger fra Region H. Planlægningen af audit-registreringen er startet, og vi forventer at have inkluderet læger fra Region Hovedstaden i løbet af sommeren 2019. I samarbejde med APO er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de andre regioner, og det er planen at foretage samme registrering i flere regioner samtidig.

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.