Udvikling og evaluering af en samarbejdsmodel mellem almen praksis og plejecentre

  • Anita Mink, praktiserende læge på Frederiksberg
  • 19-10-2020

Formål med projektet

Projektets formål er at forbedre den sundhedsfaglige indsats for beboere i plejebolig. I projektet udvikles en samarbejdsmodel for almen praksis og plejecentrene for derefter at blive afprøvet og evalueret. Projektet er støttet økonomisk af Frederiksberg Kommune og Tværsektoriel Forskningsenhed. Disse parter samt Forskningsenheden for almen praksis i København har bidraget til projektets udformning.

Metode

Udvikling af samarbejdsmodellen fandt sted i 2015. Styregruppen havde i første omgang besluttet at afprøve samarbejdsmodellen fra 1. november 2015 til 31. juli 2016. I forbindelse med planlægning af evalueringen af projektet blev det besluttet at lade projektindsatserne fortsætte, mens den kvalitative evaluering pågik. Dette for at undgå en venteperiode med uklart samarbejde for læger og plejepersonale.
Forskningsenheden for almen praksis gennemførte i efteråret 2016 fokusgruppeinterviews med læger og plejepersonale. Enhedens evalueringsrapport blev herefter behandlet til en workshop for en gruppe af læger og plejepersonale. Formålet hermed var at give input til hvilke projektindsatser, der med fordel kunne fortsætte i drift. De endelige beslutninger om det fremtidige samarbejde mellem almen praksis og plejecentre blev dernæst truffet i projektets styregruppe. Herefter er der udarbejdet en tilrettet version af samarbejdsmodellen, som beskriver samarbejdet fra 1. januar 2017 og fremadrettet.

Resultater

I februar til april 2017 formidles den tilrettede samarbejdsmodel til læger og plejepersonale. Det sker blandt andet via lægelaugsmøde (PLO-Frederiksberg), en rundtur på kommunens 12 plejecentre og som en del af en temaeftermiddag om fast tilknyttede læger på plejecentre for læger og sygeplejersker.

Evaluering

I foråret 2017 arbejdes der på den kvantitative afrapportering af projektet med fokus på brugen af opsøgende og opfølgende hjemmebesøg. Data foreligger ultimo april 2017. KEU præsenteres for en samlet afrapportering af projektet.

Økonomisk støtte

Projektet har haft en samlet bevilling fra KEU på 727.302 kr. bestående af en første bevilling fra 2014 og en tillægsbevilling i 2015. Projektet præsenteres for KEU den 7. maj 2018.

Vedhæftede filer

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu.
Kontakt projektejer

Kategorier

Plejehjem/hjemmesygeplejen

Relaterede projekter